lines
Image 01Image 02Image 03
Techfest Image

Techfest

Unleashing Tomorrow: Where Innovation Meets Tomorrow's Technology.

Techfest Image

Open-R

Unleashing Innovation: Where Tech and Creativity Meet

Manan Mojidra
Tisha Agrawal
Nisarg Shah
Raghav Sarmukaddam
DevanshiRaje Jadeja
Manohar Gupta
Rudra Patel
Manav Limbachiya
Jemin Dadhania
Vrund Patel
Harsh Patel
Haresh Nair
Om Shah
Bhavya Bhatt
Noopur Soni
Het Jain
Honey Patel
Jignesh Patel
lines

SVIT, Vasad

Prakarsh 2024

Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Technology

© 2024 Prakarsh